Andmebaasi kirjeldus

Isikuandmebaasi kirjeldus
Arkadialaen.ee kliendi- ja turundusandmebaas

1. Vastutav töötleja

Draivi Media Oy, Registrikood: FI-24645516, PL 215, FI-00101 Helsinki

2. Andmetöötluse eest vastutav isik

Oula Lehtinen
E-post: info@arkadialaen.ee
Aadress: PL 215, FI-00101 Helsinki

3. Andmebaasi nimetus

Arkadialaen.ee kliendi- ja turundusandmebaas.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk (andmebaasi kasutuseesmärk)

Andmebaasi kasutatakse kliendi nõusolekul ja kliendi esitatud teenustaotluse alusel kliendi tuvastamiseks Arkadialaen.ee võrguteenuses, kus klient võib esitada taotlusi ja võtta vastu laenu- ja muid rahastustoodetega seotud pakkumisi Arkadialaen.ee koostööpartneritelt. Andmebaasi kasutatakse ka seaduslikel alustel põhinevate ja ametlike määruste ja juhiste kohaste salvestus-, aruandlus- ja päringukohustuste täitmiseks.

Andmebaasis olevaid isikuandmeid võidakse kasutada ka vastutava töötleja teenuste otseturunduslikel eesmärkidel seadusega lubatud piires.

Andmebaasis olevaid isikuandmeid kasutatakse ka Arkadialaen.ee klienditeenindusteenuse pakkumiseks ja kliendisuhete hoidmiseks ning võimalike kaebuste haldamiseks, samuti ettevõttesisesteks turundus- ja kliendianalüüsideks ja turundusuuringuteks.

Andmebaasis olevaid isikuandmeid võidakse kasutada ka elektrooniliste teenuste kohandamiseks kasutajate isikupärastatud veebisaitidel (nt www.arkadialaen.ee).

Andmebaasis olevaid isikuandmeid võidakse kasutada ka Draivi Media Oy äritegevuse arendamisel.
Teie isikukoodi säilitatakse Draivi Media Oy serveris üksnes tõrgete korral ning ka siis vaid ajutiselt 7 päevaks.
Kui te ei esita andmeid, mis on märgitud kohustuslikeks, siis on võimalik, et Arkadialaen ei saa teile teenust osutada.
Teatud Arkadialaen.ee teenustega võivad kaasneda eritingimused isikuandmete kasutamiseks. Kasutajat teavitatakse neist ning kasutajalt küsitakse nõusolekut teenuste kasutamisel.

5. Andmebaasi sisu

Andmebaasi kuuluvad järgmised rühmitatud andmed toodete taotlejate ja klientide ning turunduslike eesmärkide kohta:

5.1 Taotleja isikuga seotud andmed

 • Ees- ja perekonnanimed
 • Aadressiandmed
 • Telefoninumber (-numbrid)
 • E-posti aadress
 • Kodakondsus
 • Perekonnaseis
 • Eluaseme teave
 • Sissetulekute ja väljaminekute teave
 • Töösuhte andmed
 • Otseturunduskeelud ja -nõusolekud
 • Kliendi tagasiside ja kaebused
 • Kliendi seadme IP-aadress ja küpsised
 • Kliendi esitatud lisateave vastutava töötleja teenuste seisukohast olulistes asjades

5.2 Taotlusega seotud andmed

 • Tootetüüp ja muud tootega seotud andmed
 • Taotluse olek
 • Taotluse kuupäev

5.3 Otseturunduse ja muu turunduse objektiks olevad isikuandmed

 • Ees- ja perekonnanimed
 • Aadressiandmed
 • Telefoninumber (-numbrid)
 • E-posti aadress
 • Otseturunduskeelud ja -nõusolekud

6. Andmebaasi seaduslikud infoallikad

Andmebaasi kogutakse kasutajalt andmeid seoses kliendisuhte loomisega ja selle kestmisel. Isikuandmeid kogutakse:
– Andmesubjektilt endalt küsides ning andmesubjekti poolse Draivi Media Oy veebisaitide kasutamise teel

7. Andmete ülekandmine

Draivi Media Oy võib andmeid edasi anda üksnes seadusega määratletud juhtudel. Edasi antakse kõige rohkem järgmisi isikuandmeid:
Ametiisikute nõudmisel antakse üle kõik ametiisiku poolt nõutavad andmed.
Selguse huvides kinnitame, et Draivi Media Oy personalil ja ettevõtte huvides tegutsevatel kolmandatel isikutel on konfidentsiaalsuskohustus seoses kõigi kliendiandmetega.

8. Andmete ülekandmine väljaspoole EMPd

Draivi Media Oy ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda isegi mitte elektroonilises vormis.

9. Andmebaasi turvalisus

Isikuandmebaasi kasutamine on vastutava töötleja organisatsioonis piiratud selliselt, et nii manuaalselt kui ka IT-süsteemidesse salvestatud kirjete juurde pääsevad ja neid saavad kasutada vaid need andmebaasi töötajad, kellele tööandja on andnud vastava õiguse. Volitatud töötleja varustab oma tööruumid valvekaamerate, lukkude ja turvasüsteemidega. IT-süsteemid on kaitstud pahavara tõrjesüsteemide, tulemüüride, kasutajahalduse ja muude tänapäevaste vahenditega. Volitatud töötleja personalile antakse väljaõpet isikuandmete õige töötlemise alal. Volitatud töötleja on kehtestanud asutusesisese poliitika ja määrused isikuandmete õige töötlemise kohta. Tellimusleping kohustab volitatud töötleja lepingulisi isikuandmeid töötlevaid alltöövõtjaid isikuandmeid samamoodi kaitsma.
Veebisaidil kaitstakse andmeid krüptitud SSL-ühendusega ning krüptitud ülekannetega.

10. Andmesubjekti keeldumisõigus

Andmesubjektil on õigus keelata volitatud töötlejal enda kohta käivate andmete töötlemist otseturunduse, telefonimüügi ja muu otseturunduse ning turundus- ja arvamusuuringute tarbeks.

11. Andmesubjekti kontrollimisõigus, andmete parandamine ja säilitamisaeg

Andmesubjektil on õigus kontrollida enda kohta käivaid andmeid isikuandmebaasis ning nõuda neist koopiat seaduses ettenähtud viisil.

Kliendisuhte lõppedes eemaldatakse kliendi andmed andmebaasist kohe, kui nende töötlemine ei ole enam vajalik, aga hiljemalt seadusega nõutava tähtaja saabudes. Vastutav töötleja parandab, eemaldab või täiendab andmebaasis olevaid töötlemise eesmärgi seisukohast vigaseid, tarbetuid, puudustega või vananenud isikuandmeid kas omaalgatuslikult või andmesubjekti nõudmisel seadusega määratud viisil.

Andmesubjekti keeldumis- ja kontrollimisõiguse teostamiseks ning andmete parandamisel tuleb andmesubjektil võtta ühendust andmebaasi seest vastutava isikuga.